Konkurs na Food Hall / Food Court z funkcjami dodatkowymi

Ul. Rewolucji 1905 r. Nr. 6 w Łodzi

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu koncepcyjnego dla nieruchomości o numerze ewidencyjnym 156/2 ob. S-1 zlokalizowanej przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 6 w Łodzi. Na terenie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa w postaci trzykondygnacyjnej kamienicy frontowej wraz z oficynami bocznymi oraz wolnostojącym budynkiem. Budynki na nieruchomości są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

Celem konkursu jest opracowanie sposobu adaptacji istniejących budynków na potrzeby food-hall’u / food court’u z funkcjami uzupełniającymi – rozrywkową oraz aparthotelową i/lub biurową, a także projektu rozbudowy w postaci nowych obiektów kubaturowych. Powierzchnia użytkowa po rozbudowie wyniesie min. 4000 m².

Najważniejszym aspektem zadania konkursowego jest zaprojektowanie współistniejących ze sobą różnorakich funkcji mieszczących się w tym samym obiekcie przy uwzględnieniu szczegółowych wytycznych, celem stworzenia założenia inwestycyjnego będącego nową wizytówką rozwijającego się miasta. Ocenie podlega różnorodność stosowanych rozwiązań projektowych i przestrzennych oraz unikatowość proponowanych pomysłów. Projektując nowe funkcje oraz rozwiązania należy w pierwszej kolejności kierować się ich potencjalną efektywnością i zasadnością biznesową (realny potencjał generowania zysku w przypadku realizacji przedstawionego projektu), w drugiej kolejności awangardowością proponowanych rozwiązań funkcjonalno-architektonicznych.

Nowoprojektowana architektura powinna być kreatywną odpowiedzią na problematykę związaną z estetyką połączenia nowoczesnej architektury z istniejącymi obiektami historycznymi. Oprócz walorów estetycznych, stworzona koncepcja architektoniczna powinna rozwiązywać problemy adaptacyjne budynków istniejących w sposób wspomagający funkcjonowanie całości kompleksu za pomocą współczesnych rozwiązań projektowych.

Pełna dokumentacja potrzebna do rozpoczęcia prac projektowych zostanie przesłana po zgłoszeniu zespołu do konkursu, czyli po zarejestrowaniu wypełnionej karty zgłoszeniowej.

Zakres działań projektowych

1. Funkcja food hall food court

Podstawowa funkcja dla tego zamierzenia. Polskimi inspiracjami powinny być projekty warszawskie takie jak Elektrownia Powiśle, Hala Koszyki, Fabryk Norblina, Browary Warszawskie. Należy szukać inspiracji także zagranicą. Żaden z powyżej wymienionych projektów nie został zrealizowany w kamienicy, co będzie wymagało nowego podejścia do zagadnienia.

Zachęca się do przemyślenia zaadoptowania podwórka poprzez zaprojektowanie dodatkowych podestów zwiększających funkcję usługową / handlową.

Funkcja jako całość powinna przewidywać miejsce na lokale od małych po duże o zróżnicowanym profilu działalności gastronomicznej.

2. Funkcja aparthotelowa

Nie należy projektować funkcji hotelowej. Z kolei należy rozważyć funkcję aparthotelową (formalnie funkcja mieszkaniowa). Ewentualny aparthotel powinien mieć nie mniej niż 12 jednostek. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku adaptacji istniejącej kubatury na funkcję aparthotelową nie będzie obowiązywał limit 25 m² powierzchni mieszkania dla nowej zabudowy, w związku z czym możliwe będzie zaprojektowanie mieszkań o dowolnej powierzchni. Jednostki powinny mieć nie mniej niż 20 m² i nie więcej niż 35 m².

Aparthotel wymaga recepcji oraz magazynu.

3. Funkcja rozrywkowa (klub muzyczny)

Postuluje się przeznaczenie najdalszej części nieruchomości na funkcję rozrywkową (muzyczną) poprzez takie zaprojektowanie przestrzeni, aby możliwe było organizowanie niewielkich lub średnich koncertów.

Zachęca się do przeanalizowania wykonania kondygnacji podziemnej w tej części nieruchomości, w której możliwe by było zlokalizowanie klubu muzycznego. Kondygnacje powyżej powinny być funkcjonalnie związane z klubem.

Jako inspirację można traktować Jassmine w Hotelu Nobu w Warszawie – https://jassmine.com/

4. Funkcja biurowa

Należy traktować jako funkcję dodatkową, ale nie wymaganą, którą należy zaprojektować wyłącznie w przypadku konkretnego uzasadnienia.

5. Funkcje pomocnicze

Projektując zamierzenie koniecznie należy uwzględnić funkcje pomocnicze takie jak magazyny, zaplecza na potrzeby gastronomii, pomieszczenia administracyjne, stróżówkę oraz inne potrzebne do sprawnego funkcjonowania obiektu;

6. Nadbudowa budynku frontowego oraz oficyn

Nadbudowa budynku frontowego ma być jego wizytówką i elementem rozpoznawczym. Im bardziej charakterystyczna tym lepiej. Proponuje się stworzenie logotypu inwestycji na bazie miniatury elewacji frontowej kamienicy.

Architektura nadbudów oficyn ma być w pierwszej kolejności podporządkowana zapewnieniu funkcjonalności powierzchni użytkowej wnętrz.

Nowoprojektowana architektura powinna jednoznacznie wyróżniać się nowoczesnością.

7. Przedstawienie argumentacji opisującej procentowy podział całkowitej planowanej powierzchni użytkowej na poszczególne funkcje oraz podziału zamierzenia na strefy

Wstępnie proponuje się przeznaczenie maksymalnie trzech pierwszych kondygnacji wszystkich oficyn na funkcję food hall / food court oraz zlokalizowanie funkcji dodatkowych na ostatnich kondygnacjach. Istnieje silna obawa, że funkcja food hall / food court w przypadku zlokalizowania jej na ostatnich kondygnacjach nie będzie interesująca dla klientów z powodu wysiłku jaki trzeba by podjąć, aby się do niej dostać. Z kolei dopuszcza się zlokalizowanie drink baru / coctail baru na ostatniej kondygnacji.

Ważnym aspektem opracowania jest ogólnodostępność lokali gastronomicznych oraz łatwość z korzystania z usług. Projekt powinien proponować rozwiązania maksymalizujące dostępność do części przeznaczonych dla klientów.

Należy przemyśleć funkcję lub funkcje jaka/jakie zostanie/ą zlokalizowana/e w budynku frontowym. Ze względu na jego największy wieloaspektowy potencjał należy zaproponować rozwiązania na poziomie premium względem pozostałych części zamierzenia.

8. Nowa zabudowa na terenie nieruchomości

Dopuszcza się zaprojektowanie kładek łączących oficyny po przeciwnych stronach podwórka;

9. Maksymalizacja oraz efektywność wykorzystania powierzchni

Należy stworzyć listę zaleceń służących optymalizacji przestrzeni handlowej;

10. Adaptacja patia

Należy przeanalizować zasadność zadaszenia części lub całości patia w taki sposób, aby odcinało funkcję food hall’u / food court’u od pozostałych funkcji,

W każdym przypadku należy próbować pomieścić możliwie dużo zieleni,

Należy przeanalizować zasadność montażu wind zewnętrznych – będzie to wypadkowa zaproponowanych funkcji i ich rozmieszczenia;

11. Rozwiązanie problemu umiejscowienia magazynów

W celu zaoszczędzenia najcenniejszej powierzchni parterowej należy przeanalizować możliwości adaptacji istniejących piwnic, w tym ich pogłębienia, a nawet wykopania nowych na niezabudowanej części podwórka. Poruszenie zagadnienia przestrzeni magazynowej i propozycja rozwiązania ich problematyki jest częścią projektu, która w szczególności będzie interesowała kapitułę konkursu;

12. Rozwiązanie problemu bezkolizyjnego, ale jednocześnie funkcjonalnego skomunikowania ze sobą różnych funkcji w obiekcie

Połącznie różnych funkcji może prowadzić do ich rzeczywistej kolizji poprzez potencjalnie złe odseparowanie od siebie klientów spędzających czas na terenie inwestycji. Zagrożeniem mogą być różnego rodzaju immisje, które będą negatywnie wpływały na komfort korzystania np. z aparthotelu. Należy przemyśleć komunikację piszą oraz zaprojektować windy w taki sposób, aby możliwie w efektywny pozwalały na dystrybucję ruchu na różnych poziomach.

Wymagania formalne

A. Opracowanie funkcjonalne:

 • Może opierać się na schematach / ideogramach / spaceplanach stworzonych dla całości nieruchomości wraz z dokładnym rozwiązaniem projektowym najważniejszych stref w obiekcie.

B. Zakres opracowania:

 • Projekt zagospodarowania terenu (1:500) obejmujący całość nieruchomości wraz z kołnierzem urbanistycznym,
 • Schemat funkcjonalny lub rzuty budynków całej nieruchomości (1:200),
 • Rzuty przedstawiające rozwiązania budowlane w budynku frontowym wraz z nadbudową oraz pozostałe obiekty nowoprojektowane (1:100),
 • Elewacje zewnętrzne i wewnętrzne (przedstawiające charakter koncepcji) (1:200),
 • Przekroje – przez budynek frontowy pokazujące koncepcję, skalę oraz proporcje nowych obiektów na nieruchomości,

Wizualizacje:

 • Minimum trzy wizualizacje z poziomu człowieka (z ulicy oraz podwórza,
 • Aksonometria całości nieruchomości z lotu ptaka od strony ul. Rewolucji 1905 roku
 • Minimum jedna perspektywa wnętrza (budynku projektowanego)
 • Szkice, rysunki koncepcyjne, schematy oraz inne materiały wyjaśniające koncepcje są mile widziane

Nagrody

Kapituła konkursu będzie składać się z przedstawicieli inwestora oraz projektantów podejmujących pracę zarówno przy budynkach historycznych jak i nowoprojektowanych obiektach. Skład kapituły ogłoszony zostanie w terminie późniejszym.

 

 1. Nagroda główna – Zostanie przyznana za najlepsze całościowe opracowanie. Oceniana będzie rzetelność wykonanej analizy, faktyczna możliwość i zasadność jej realizacji, praktyczna funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań oraz jakoś proponowanej architektury. Kwota nagrody: 8.000,00 zł
 2. Pierwsze wyróżnienie – Zostanie przyznane za najlepszy projekt nadbudowy kamienicy frontowej. Pod uwagę będą brane wyłącznie projektu spełniające założenie wynikające MPZP. Kwota wyróżnienia: 3.000,00 zł
 3. Drugie wyróżnienie – Może zostać przyznane w przypadku, gdyby projekt proponował lepsze rozwiązania funkcjonale niż projekt, który otrzyma nagrodę główną. Kwota wyróżnienia: 3.000,00 zł
 4. Inne wyróżnienia – Mogą zostać przyznane za wyróżniające się rozwiązania funkcjonalne lub projektowe, które kapituła konkursu uzna za warte uwzględnienia w projekcie, a które nie zostały nagrodzone innymi nagrodami. Zostaną przyznane nie więcej niż trzy takie wyróżnienia, przy czym kapituła konkursu zastrzega sobie prawo nieprzyznawania takich wyróżnień. Kwota jednego wyróżnienia: 1.000,00 zł
 5. Nagroda za opracowanie nazwy i logotypu inwestycji – Wstępna nazwa przedsięwzięcia to „Rewolucje na Piotrkowskiej”, dla której nie opracowano logotypu. Uczestnicy mogą zaproponować własną nazwę i przygotować propozycję logotypu lub zaproponować logotyp dla wskazanej powyżej nazwy przedsięwzięcia. Kwota nagrody: 1.500,00 zł
 6. Współpraca przy realizacji projektu – Inwestor nie wyklucza podjęcia w przyszłości współpracy w pełnym lub niepełnym zakresie z wybranymi uczestnikami konkursu.

Sposób oddania prac konkursowych

 1. Projekt jest przewidziany dla zespołów maksymalnie trzyosobowych,
 2. Projekty konkursowe należy dostarczyć pod adres biura funduszu Odnova mieszczącego się przy ulicy Wólczańskiej 4/2 w Łodzi do dnia 10 października 2024 r. do godziny 13.00.
 3. Projekt konkursowy należy przedstawić w formie maksymalnie trzech lekkich plansz (minimalna gramatura papieru 160g) w formacie 100 x 70 cm w układzie pionowym (praca przedstawiona na większej ilości plansz, w układzie poziomym lub na innym formacie będzie zdyskwalifikowana). Plansze nie muszą być osobnymi rysunkami, mogą być projektowane jako całość (rysunki mogą przechodzić z jednego arkusza na drugi).
 4. Pierwsza plansza w lewym dolnym rogu musi być opatrzona sześciocyfrowym kodem (kombinacja sześciu wybranych przez uczestników CYFR). Sześciocyfrowy kod musi znajdować się w polu o wymiarach 1x5cm. Poza kodem praca konkursowa nie może zawierać jakichkolwiek oznaczeń, które mogłyby identyfikować jej autorów. Prace konkursowe, na których sposób oznakowania lub umieszczone informacje będą naruszały zasadę anonimowości zostaną zdyskwalifikowane. Rysunki należy podpisywać wg. schematu: KOD_Spaceplan_parter, KOD_Wizualizacja_1, KOD_Przekrój_A-A

Zastrzeżenia

 1. Inwestor przewiduje przeprowadzenie i dostarczenie dodatkowym opracowań, jeżeli takowe okażą się koniecznie w toku prowadzanie prac koncepcyjnych;
 2. Możliwe jest prowadzenie bieżących konsultacji na żywo lub online z inwestorem;
 3. W projekcie nie przewiduje się żadnych miejsc postojowych lub parkingowych,
 4. Dopuszcza się przebudowę wnętrz wszystkich obiektów oraz częściową rozbiórkę obiektów istniejących z wyjątkiem budynku frontowego,
 5. Nowoprojektowane obiekty powinny uwzględniać kontekst otaczającej zabudowy w zakresie parametrów wielkościowych, w zakresie wysokości i szerokość oraz zapisy obowiązujących planów miejscowych,
 6. Projekt powinien być zgodny z przepisami polskiego prawa i obowiązującymi normami technicznymi,
 7. Nowe budynki powinny być obiektami nienaruszającymi konstrukcji budynków poza nieruchomością.

Inwestor

Fundusz Odnova jest inwestorem prowadzącym profesjonalną działalność z zakresu zakupu i rewaloryzacji nieruchomości na terenie Łodzi. Może pochwalić się takimi realizacjami jak Piotrkowska 37 lub Wólczańska 4. W poprzednim roku otworzyła swój pierwszy mały aparthotel pod nazwą Hidden Garden Apartments zlokalizowany w ostatniej z wymienionych inwestycji. Obecnie, poza projektem, na który został rozpisany poniższy konkurs, fundusz rewaloryzuje kamienicę przy ulicy Kilińskiego 100 oraz pracuje nad projektem aparthotelu z dodatkowymi funkcjami takimi jak lunch bar, drink bar, centrum konferencyjne oraz SPA. Projekt będzie posiadał 2900 m² powierzchni użytkowej i jest zlokalizowany w centrum Łodzi.

Q&A

W tej sekcji będziemy zamieszczali pytania jakie otrzymaliśmy od uczestników konkursu. Jednocześnie będziemy publikowali odpowiedzi. Liczymy na to, że dzięki temu komunikacja między organizatorami, a uczestnikami będzie sprawniejsza, a pytania jednych uczestników konkursu będą mogły służyć jako inspiracja dla pozostałych.

Czekamy na pytanie.

Czekamy na pytanie.